Zgłoszenie szkody osobowej i materialnej z OC

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz, by zgłosić szkodę osobową i materialną z OC sprawcy.
Następnie wybierz towarzystwo, w którym chcesz zgłosić szkodę, by dowiedzieć się więcej.

Potrzebne dokumenty

  • notatka policyjna z miejsca zdarzenia
  • zdjęcia uszkodzeń samochodu
  • spis uszkodzeń pozostałego mienia (przedmioty osobiste, ubrania)
  • rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia, lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji
  • proponowana kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
  • określenie kwoty zarobków utraconych w wyniku wypadku i leczenia
  • proponowana kwota renty na zwiększona potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją, opieką
  • określenie kwoty renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych po wypadku
  • proponowana kwota jednorazowego świadczenia umożliwiającego przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego

W jakim towarzystwie chcesz zgłosić szkodę?

Szkodę materialną i osobową zgłasza się u ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowe świadczenie można także dostać ze swojego NNW.